bcw

Privacyverklaring

B.C. Wassenaar hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. B.C. Wassenaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als B.C. Wassenaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door B.C. Wassenaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap, verenigingsactiviteiten en/of uitnodigingen;
 • Het aanmelden als lid bij de nationale sportbond ‘Badminton Nederland’.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijfformulier (Lidmaatschapsovereenkomst};
 • Inschrijfformulier (Donateurschapsovereenkomst).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan B.C. Wassenaar de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters:
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer (vast);
 • Telefoonnummer (mobiel);
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Je persoonsgegevens worden door B.C. Wassenaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Na het beëindigen van de overeenkomst worden de persoonsgegevens ondergebracht in een oud-ledenbestand voor statistische doeleinden en uitnodigingen specifiek voor oud-leden.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers

Persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers worden door B.C. Wassenaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap, verenigingsactiviteiten en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan B.C. Wassenaar de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters:
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats.

Je persoonsgegevens worden door B.C. Wassenaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door B.C. Wassenaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan B.C. Wassenaar de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters:
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer (vast);
 • Telefoonnummer (mobiel);
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Je persoonsgegevens worden door B.C. Wassenaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je vrijwilliger bent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Na het beëindigen van de overeenkomst worden de persoonsgegevens ondergebracht in een oud-ledenbestand voor statistische doeleinden en uitnodigingen specifiek voor oud-leden en oud-vrijwilligers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Registreren als lid bij de nationale sportbond ‘Badminton Nederland’.
 • Gemeente Wassenaar voor de aanvraag van een jaarlijkse jeugdsubsidie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

B.C. Wassenaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens B.C. Wassenaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in het gebruik. Cookies zorgen er voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat eventuele voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen we dankzij deze cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Omdat B.C. Wassenaar de cookies alleen gebruikt voor het technisch functioneren van de website en geen gegevens verstrekt aan derde partijen, hoef je geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies, zoals aangegeven is in artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Facebook

Vanwege het sociale karakter van B.C. Wassenaar leeft de behoefte dat leden onderling berichten kunnen delen. Ten behoeve van deze sociale gegevensuitwisseling wordt door B.C. Wassenaar op Facebook een bedrijfspagina onderhouden. Net als de website is deze pagina openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Foto’s, videos en namen op bcwassenaar.nl

Vanwege het sociale karakter van B.C. Wassenaar publiceert B.C. Wassenaar foto’s, video's, verhalen en verslagen bij badminton- of andere verenigingsevenementen op de website bcwassenaar.nl en op haar Facebookpagina. Ook worden vaak namen van leden genoemd als onderdeel van het gepubliceerde verhaal of verslag.
Indien je geen publicatie wenst van zo’n foto of video, of van je naam, dan kan je dat aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag ontvangt B.C. Wassenaar daarbij een recente pasfoto en de naam van het lid. Deze gegevens worden toegevoegd aan een “niet-publicatie register”. Op basis van de aangereikte foto en naam kan de persoon die de publicatie verzorgt proberen te vermijden dat het betreffende lid voorkomt op de publicatie. Wij vragen hierbij enige coulance voor eventuele publicatiefouten, omdat het filteren een handmatige, tijdrovende en daarmee foutgevoelige handeling betreft.
Overigens is het verboden te fotograferen of te filmen in de kleedkamers.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van B.C. Wassenaar. Andere websites kunnen hun eigen Privacyverklaring hanteren. B.C. Wassenaar raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wedstrijdprogramma’s en -resultaten

Op zowel onze website bcwassenaar.nl, als via de website van de nationale bond (Badminton Nederland en Toernooi.nl) worden wedstrijdprogramma’s en -resultaten gepubliceerd. Dit is door B.C. Wassenaar en door Badminton Nederland publiek gestelde informatie met als doel om wedstrijden in competitieverband te organiseren.

Wijziging van het privacy beleid

B.C. Wassenaar past haar Privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. B.C. Wassenaar raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal B.C. Wassenaar er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt of B.C. Wassenaar wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Badmintonclub Wassenaar
John Spring in ‘t Veld
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Laatste wijziging: 24 mei 2018

Wijzigingshistorie:

 • 20180524: eerste versie geplaatst


Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook